Các nguyên nhân dẫn đến nợ sai thuế -

Các nguyên nhân dẫn đến nợ sai thuế

no sai thue

 1. Người nộp thuế (NTT) nộp tiền thuế sai mục thu NSNN (sai sắc thuế), nộp sai nội dung kinh tế (tiểu mục) : đã hết thời hiệu điều chỉnh năm Ngân sách

Ví dụ: NNT nộp tiền thuế GTGT (Tiểu mục là 1701) trong tháng 3/2016 (năm trước năm ngân sách) nhưng nộp nhầm sang thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh (tiểu mục 1052), dẫn đến nợ ở thuế GTGT nhưng thừa ở thuế TNDN; đến tháng 08/2017 (năm ngân sách hiện tại) mới phát hiện ra sai sót.

Giải pháp khắc phục: NNT lập hồ sơ hoàn thuế TNDN nộp thừa kiêm bù trừ khoản nợ thuế GTGT theo mẫu số: 01/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) và hồ sơ kèm theo nếu có theo quy định

Lưu ý: NNT nắm rõ các tiểu mục thuế theo thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 16/11/2016; đặc biệt các tiểu mục thuế thường dùng: TM 1001: thuế thu nhập cá nhân từ tiền công tiền lương; TM 1052: thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị không hạch toán toàn ngành; TM 1701: thuế GTGT hàng hóa dịch vụ sản xuất trong nước…

 1. NNT nộp tiền thuế sai mục thu NSNN (sai sắc thuế), nộp sai nội dung kinh tế (tiểu mục) : vẫn còn thời hiệu điều chỉnh năm Ngân sách

Ví dụ: NNT nộp tiền thuế GTGT (Tiểu mục là 1701) trong tháng 3/2017 (năm ngân sách hiện tại) nhưng nộp nhầm sang thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh (tiểu mục 1052), dẫn đến nợ ở thuế GTGT nhưng thừa ở thuế TNDN; đến tháng 08/2017 (năm ngân sách hiện tại) mới phát hiện ra sai sót

Giải pháp khắc phục: NNT lập mẫu số C1-07/NS ban hành kèm theoThông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) và hồ sơ kèm theo nếu có để điều chỉnh số tiền thuế đã nộp về đúng tiểu mục

Lưu ý: NNT nắm rõ các tiểu mục thuế theo thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 16/11/2016; đặc biệt các tiểu mục thuế thường dùng: TM 1001: thuế thu nhập cá nhân từ tiền công tiền lương; TM 1052: thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị không hạch toán toàn ngành; TM 1701: thuế GTGT hàng hóa dịch vụ sản xuất trong nước…

 1. NNT nộp tiền thuế nhầm Mã số thuế, nhầm tài khoản thu NSNN với tài khoản thu hồi hoàn và ngược lại, nhầm cơ quan thuế quản lý: đã hết thời hiệu điều chỉnh năm Ngân sách

Ví dụ: Tháng 12/2016 (năm trước năm ngân sách), NNT nộp tiền thuế TNDN cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc (MST 13 số) nhưng nộp nhầm vào MST của công ty (MST 10 số) dẫn đến thừa tiền ở MST công ty nhưng phát sinh nợ ở MST chi nhánh,  đến tháng 09/2017 (năm ngân sách hiện tại) mới phát hiện ra sai sót

Giải pháp khắc phục: NNT lập hồ sơ hoàn thuế TNDN nộp thừa của Công ty (MST 10 số) theo mẫu số: 01/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) và hồ sơ kèm theo nếu có theo quy định; nộp tiền thuế TNDN cho chi nhánh

Lưu ý: Trên giấy nộp tiền trong trường hợp công ty nộp thay nhà thầu nước ngoài hoặc chi nhánh phụ thuộc thì không ghi mục MST của người nộp thay (chỉ ghi tên đơn vị nộp thay) mà chỉ có MST của đối tượng được nộp nộp để tránh hạch toán nhầm MST dẫn đến nợ sai.

 1. NNT nộp tiền thuế nhầm Mã số thuế, nhầm tài khoản thu NSNN với tài khoản thu hồi hoàn và ngược lại, nhầm cơ quan thuế quản lý: chưa hết thời hiệu điều chỉnh năm Ngân sách

Ví dụ: Tháng 01/2017 (năm ngân sách hiện tại), NNT nộp tiền thuế TNDN cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc (MST 13 số) nhưng nộp nhầm vào MST của công ty (MST 10 số) dẫn đến thừa tiền ở MST công ty nhưng phát sinh nợ ở MST chi nhánh, đến tháng 09/2017 (năm ngân sách hiện tại) mới phát hiện ra sai sót

Giải pháp khắc phục: NNT lập mẫu số C1-07/NS ban hành kèm theoThông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) và hồ sơ kèm theo nếu có để điều chỉnh số tiền thuế đã nộp về đúng MST (hoặc tài khoản, hoặc cơ quan thuế quản lý thu

Lưu ý: Trên giấy nộp tiền trong trường hợp công ty nộp thay nhà thầu nước ngoài hoặc chi nhánh phụ thuộc thì không ghi mục MST của người nộp thay (chỉ ghi tên đơn vị nộp thay) mà chỉ có MST của đối tượng được nộp nộp để tránh hạch toán nhầm MST dẫn đến nợ sai.

 1. NNT kê khai sai nghĩa vụ thuế, kê khai thiếu, không đầy đủ nội dung

Ví dụ:

 • NNT kê khai sai số tiền thuế phát sinh trên tờ khai, dẫn đến nợ thuế (VD: nhiều trường hợp NNT điều chỉnh tờ khai thuế GTGT các kỳ trước làm tăng số tiền thuế phải nộp nhưng lại đồng thời đưa số tiền phải nộp tăng thêm vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai tháng hiện tại, dẫn đến số tiền thuế phát sinh trùng 2 lần).

Giải pháp khắc phục: NNT kê khai lại Tờ khai tháng ghi nhầm chỉ tiêu 37 (nếu còn trong hạn nộp) hoặc khai bổ sung (nếu đã hết hạn nộp) để điều chỉnh nghĩa vụ thuế chính xác

 • NNT nộp trùng lần tờ khai bổ sung trong cùng một kỳ tính thuế do khi phát hiện tờ khai bị sai sót, doanh nghiệp khai lại nhưng đã ghi số lần bổ sung trùng với lần bổ sung của tờ khai bổ sung đã gửi lần trước, dẫn đến tờ khai không được hạch toán

Giải pháp khắc phục: NNT nộp tờ khai bổ sung với số lần tăng thêm 1 đơn vị

 • Trên tờ khai thuế GTGT có chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (chỉ tiêu 22) không bằng chỉ tiêu thuế GTG còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) của tờ khai chính thức kỳ trước do NNT thường lấy số liệu trên chỉ tiêu 43 của tờ khai bổ sung kỳ trước liền kề để đưa vào chỉ tiêu 22 trên tờ khai chính thức kỳ sau, dẫn đến tờ khai không được hạch toán

Giải pháp khắc phục: NNT nộp tờ khai bổ sung với chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (chỉ tiêu 22) bằng chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) của tờ khai chính thức kỳ trước

 • Trong cùng một kỳ tính thuế doanh nghiệp đã nộp cả tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế theo tháng và theo quý. Ví dụ: DN thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 1/2016 thì doanh nghiệp không được kê khai tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế quý 1/2016.

Giải pháp khắc phục: NNT gửi tờ khai bổ sung xác định chính xác số tiền thuế đã tạm nộp trong năm

 • Đối với quyết toán thuế TNDN, đơn vị quên không kê khai số thuế đã tạm nộp trong năm, nên phát sinh nợ và tiền chậm nộp chưa chính xác

Giải pháp khắc phục: NNT gửi tờ khai bổ sung xác định chính xác số tiền thuế đã tạm nộp trong năm

 • Đối với thuế TNCN, trên quyết toán thuế năm, NNT kê khai sai số tiền đã khấu trừ thành số đã nộp dẫn đến nợ sai

Giải pháp khắc phục: NNT gửi tờ khai bổ sung xác định chính xác số tiền thuế đã được các cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ trong năm để xác định chính xác nghĩa vụ thuế

Lưu ý: NNT cần nghiên cứu kỹ các nguyên tắc nghiệp vụ kê khai, cập nhật những thay đổi trong chính sách thuế để kê khai đúng. Thường xuyên đối chiếu nợ với cán bộ quản lý thuế để sớm phát hiện sai sót

 1. Thiếu chứng từ nộp ngoại tỉnh của đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc

Ví dụ: NNT kê khai tại trụ sở chính phải nộp là 10 trđ; trong đó đã nộp tiền thuế tại địa phương khác có cơ sở hạch toán phụ thuộc là 3 trđ nhưng chưa cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính dẫn đến nợ thuế sai

Giải pháp khắc phục: NNT cung cấp chứng từ nộp tại địa phương khác cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính để kịp thời hạch toán.


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status