CHỈ TIÊU THÔNG TIN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH -

CHỈ TIÊU THÔNG TIN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

PHỤ LỤC 1

CHỈ TIÊU THÔNG TIN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Mu 1.ĐKKTNN
…/2016/TTLT-BTC-BKHCN

2. Thông báo Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Mu 2.TBKQKT
…/2016/TTLT-BTC-BKHCN

3. Kết quả đánh giá sự phù hợp của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Mu 3.KQĐGSPH
…/2016/TTLT-BTC-BKHCN

Mu 1.ĐKKTNN
…/2016/TTLT-BTC-BKHCN

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

STT

Tên chỉ tiêu

1

Cơ quan kiểm tra

2

S đăng ký

3

Tên doanh nghiệp

4

Đa chỉ

5

Đin thoi

6

Fax

7

Email

8

Người liên hệ

 

Thông tin hàng hóa

9

Tên hàng hóa

10

Ký hiệu, kiu loại

11

Nhãn hiệu hàng hóa

12

Xuất xứ, nước sản xuất

13

Khối lượng/số lượng

14

Thông skỹ thuật

15

Mã HS

16

Ghi chú

17

Đăng ký hàng hóa thuộc đi tượng min kiểm tra theo Khoản 2 Điu 2 của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

Có thuộc đối tượng miễn kiểm tra hay không?

 

Thông tin v h sơ kèm theo lô hàng

18

Mã số (hoặc số ký hiệu) của tờ khai hàng hóa nhập khu

19

Mã số (hoặc số ký hiệu) của hợp đồng

20

Mã số (hoặc số ký hiệu) của vận đơn

21

Mã số (hoặc số ký hiệu) của danh mục hàng hóa

22

Mã s(hoặc ský hiệu) của hóa đơn

 

Thông tin về chứng chỉ chất lưng của lô hàng

23

Mã số (hoặc số ký hiệu) của Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho hàng hóa tại nguồn nước xuất khẩu (nếu có):

24

Ngày cấp chứng nhận hợp quy cấp cho hàng hóa tại nguồn nước xuất khẩu

25

Mã số (hoặc số ký hiệu) của Giấy chứng nhận hp quy cấp cho lô hàng hoặc Chứng thư giám định lô hàng (nếu có):

26

Ngày cấp chứng nhận hp quy cấp cho lô hàng hoặc Chứng thư giám định lô hàng

27

Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để thực hiện chứng nhận hp quy lô hàng:

28

Các chứng chỉ chất lượng khác, nếu có (kết quả thử nghiệm)

29

Địa chỉ đưa hàng hóa vkho bảo quản (Địa chỉ tập kết được ghi trong văn bản đề nghị đưa hàng hóa về kho bảo quản theo mẫu s 09/BQHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư sổ 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và được cơ quan hải quan chấp thuận)

30

Thời gian dự kiến lô hàng nhập khẩu

31

Ghi chú

32

Ngày đăng ký

 

Mu 2.TBKQKT
.../2016/TTLT-BTC-BKHCN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

STT

Tên chỉ tiêu

1

Cơ quan kiểm tra

 

Thông tin của lô hàng hóa được kiểm tra

2

Mã số (hoặc số ký hiệu) của tờ khai hàng hóa nhập khẩu

3

Mã s(hoặc ský hiệu) của hợp đng

4

Mã số (hoặc số ký hiệu) của vận đơn

5

Mã s(hoặc ský hiệu) của danh mục hàng hóa

6

Mã số (hoặc số ký hiệu) của hóa đơn

7

Mã s(hoặc ský hiệu) đăng ký kiểm tra cht lượng hàng hóa nhập khẩu

8

Tên hàng hóa

9

Ký hiệu, kiểu loại

10

Nhãn hiệu hàng hóa

11

Xut xứ, nước sản xut

12

Khối lượng/số lượng

13

Thông skỹ thuật

14

Mã HS

15

Ghi chú

 

Căn cứ kim tra

16

Mã s(hoặc ský hiệu) của quy chun kỹ thuật quc gia

17

Căn cứ khác

 

Kết quả đánh giá sự phù hợp

18

Mã số (hoặc số ký hiệu) của Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho hàng hóa tại nguồn nước xuất khẩu

19

Tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho hàng hóa tại nguồn nước xuất khẩu

20

Ngày cấp

21

Mã số (hoặc số ký hiệu) của Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho lô hàng hoặc Chứng thư giám định lô hàng

22

Tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho lô hàng hoặc Chứng thư giám định lô hàng

23

Ngày cấp

24

Kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

o Lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu

o Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, cơ quan kiểm tra phối hợp với Hải quan kiểm tra tại cơ sở của người nhập khẩu

o Lô hàng đề ngh đánh giá s phù hp li ti…………………(do phải áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra)

o Lô hàng chờ cơ quan kiểm tra tiến hành lấy mẫu và thử nghiệm do có khiếu nại, tố cáo

o Lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu, áp dụng biện pháp tái xuất. Lý do:

o Lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu, áp dụng biện pháp tiêu hủy. Lý do:

o Lô hàng miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng.

25

Ghi chú

26

Ngày thông báo

 

Mu 3.KQĐGSPH
.../2016/TTLT-BTC-BKHCN

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

STT

Tên chỉ tiêu

1

Người nhập khẩu

2

Địa chỉ của người nhập khẩu

 

Thông tin hàng hóa thuộc lô hàng hóa được chứng nhận

4

Tên hàng hóa

5

Ký hiệu, kiểu loại

6

Nhãn hiệu hàng hóa

7

Xut xứ, nước sản xut

8

Khối lượng/số lượng

9

Thông skỹ thuật

 

Thông tin liên quan đến lô hàng được chứng nhận

10

Mã số (hoặc số ký hiệu) của tờ khai hàng hóa nhập khẩu

11

Mã s(hoặc ský hiệu) của hợp đng

12

Mã số (hoặc số ký hiệu) của vận đơn

13

Mã s(hoặc ský hiệu) của danh mục hàng hóa

14

Mã s(hoặc ský hiệu) của hóa đơn

15

Lô hàng phù hợp với Quy chun kỹ thuật quc gia:

16

Dấu hợp quy sử dụng cho lô hàng được chứng nhận

17

Phương thức chứng nhận

18

Mã s(hoặc ský hiệu) của Giy chứng nhận

19

Ngày cấp Giấy chứng nhận

20

Tchức chứng nhận

 

PHỤ LỤC 2

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư
liên tịch s 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN Ngày 03/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với người khai đã có tài khoản tại các hệ thống xử lý chuyên ngành

Mu 1.NKĐCTK
…/2016/TTLT-BTC-BKHCN

2. Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với người khai cấp tài khoản mới

Mu 2.NKCTKM
…/2016/TTLT-BTC-BKHCN

 

Mu 1.NKĐCTK
…/2016/TTLT-BTC-BKHCN

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN TẠI CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ CHUYÊN NGÀNH

STT

Tên tiêu chí

Bắt buộc

Lặp lại

I

Thông tin chung

 

 

1

Tên tổ chức bằng tiếng Việt và tiếng anh (nếu có)

X

 

2

Tên người đại diện

X

 

3

Đa chỉ tổ chức

X

 

4

Email

X

 

5

Mã s thuế của tổ chức

X

 

6

Lĩnh vực hoạt động

X

 

II

Thông tin tài khoản lựa chọn để sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

 

 

1

Tên tài khoản truy cập

X

 

2

Đơn vị cấp tài khoản

X

 

II

Thông tin chữ ký s

 

 

1

Số định danh chứng thư s

 

X

2

Tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư s

 

X

3

Tên người được cấp chứng thư s

 

X

4

Ngày hiệu lực

 

X

5

Ngày hết hiệu lực

 

X

6

Khóa công khai

 

X

 

Mu 2.NKCTKM
.../2016/TTLT-BTC-BKHCN

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI CẤP TÀI KHOẢN MỚI

STT

Tên tiêu chí

Bắt buộc

Lặp lại

I

Thông tin chung

 

 

1

Tên tổ chức (Tiếng Việt)

X

 

2

Tên tổ chức (Tiếng Anh)

 

 

3

Tên viết tt

 

 

4

Năm thành lập

X

 

5

Đa chỉ tổ chức

X

 

6

Website

 

 

7

Đin thoi

X

 

8

Fax

 

 

9

Số đăng ký kinh doanh

X

 

10

số thuế của tổ chức

X

 

11

Lĩnh vực hoạt động

X

 

12

Giấy phép kinh doanh (dạng file ảnh)

X

 

II

Thông tin người đại diện theo pháp luật

 

 

1

H và tên

X

 

2

Đin thoi

X

 

3

Di động

X

 

4

Email

X

 

II

Thông tin chữ ký s

 

 

1

Sđịnh danh chứng thư s

 

X

2

Tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư s

 

X

3

Tên người được cấp chứng thư s

 

X

4

Ngày hiệu lực

 

X

5

Ngày hết hiệu lực

 

X

6

Khóa công khai

 

X


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status